Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Látogató!

Honlapunk (https://drbak.hu/) használata során esetenként az Ön személyes adatait tároljuk és kezeljük. Ahhoz, hogy Ön átláthassa ezeket az adatkezeléseket, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) követelményeinek eleget tegyünk összeállítottuk ezt a tájékoztatót, amiben részletesen felsoroljuk mit és miért teszünk.

1. A szolgáltató, adatkezelő megnevezése

Amikor Ön meglátogatja honlapunkat, igénybe veszi szolgáltatásainkat. Az Ön adatait a következő adatkezelő kezeli:

Cégnév: Dr. Bak Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Székhely: 1024 Budapest, Nyúl utca 9. I/3.
Adószám: 24992684-1-41
Honlap: https://drbak.hu

2. Honlapunkkal összefüggő adatkezelések

HONLAP LÁTOGATÁS

A honaplátogatás során, a látogatók IP címét, operációs rendszerét és böngésző ujjlenyomatát a szerver naplónkban rögzítjük, kiberbiztonsági célokból. A kiberbiztonsági célok megvalósítása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a cég jogos érdeke. Ezeket a naplókat 1 hónap után töröljük.

ONLINE IDŐPONTFOGLALÁS, KAPCSOLATI ŰRLAP

Amennyiben a honlapunkon keresztül (űrlap kitöltésével) veszi fel velünk a kapcsolatot, kezeljük a nevét, e- mail címét és az üzenetben megadott egyéb személyes adatokat. Ezeket az adatokat az Önnel történő kapcsolattartás, azonosítás céljából a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása alapján kezeljük. Az Ön adatait az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeljük, azt követően azonnal törlésre kerülnek.

Érintett kategóriája Kezelt adat kategóriája Adat forrása Adatkezelés jogalapja
Jelentkező személy Email Érintett által megadott GDPR 6. cikk. Az adatkezelés jogszerűsége
Név
Telefon
TAJ

GOOGLE ANALYTICS

A honlap látogatása során, a honlapon elhelyezett Google Analytics az Ön számítógépén úgynevezett sütiket (cookies) helyez el, ez az alkalmazás a honlap látogatási szokásait anonim módon tartalmazza. Az Ön adatait az Adatkezelő a GDPR 6. cikk f) pontja szerint a cég jogos érdeke alapján kezeli. Az adatokat a Google LLC. is megkapja. Az adatok az adatkezelés céljának megvalósulásáig tárolódnak számítógépén, majd azt követően kerülnek törlésre. Ha nem szeretné az analitikai süti elhelyezését, akkor a böngésző beállításokkal ezt letilthatja vagy a Google által biztosított böngésző bővítménnyel ezt korlátozhatja. A bővítmény elérhető az alábbi címen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptou

MÁS HONLAPOKRÓL SZÁRMAZÓ BEÁGYAZOTT TARTALMAK

A honlap nem tartalmaz más oldalakról származó tartalmakat.

3. Adattovábbítás, Címzettek kategóriái

3.1 Adatfeldolgozók

 • KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., cégjegyzékszám: 01-09-303201, e-mail cím: kboss@kboss.hu )
 • Tippadóiroda Bt. (székhely: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 93. cégjegyzékszám: 13-06-068566, e- mail cím: tippadoirodabt@gmail.com)
 • PROFIX Computer Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6080 Hódmezővásárhely,
  zsolt@medmax.hu )
 • Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata (székhely: 1027 Budapest, Kapás u. 22., törzskönyvi azonosító szám: 502164 email cím:euszolgig@kapas.hu)
 • Eurotel-21 Távközlési és Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-09-366644, e-mail: bnagy@eurotel-21.hu)
 • SYNLAB  Hungary Korlátolt Felelőségű Társaság (székhely: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7., cégjegyzékszám: 01-09-923956, e-mail cím: hungary@synlab.com )
 • Betegápoló Irgalmasrend – Budai Irgalmasrendi Kórház (székhely: 1023 Budapest, Frankel Leó út 17-19., cégjegyzékszám: 01-09-920534, e-mail cím: foigazgato@irgalmas.hu )
 • Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet (elérhetőség: 1083 Budapest, Nagyvárad tér 4. intézmény azonosító: 329804, törzskönyvi azonosító szám: 230254, e-mail cím: vasarhelyi.barna@med.semmelweis-univ.hu)

3.2 További, harmadik fél címzettek

Az Adatkezelő, amennyiben erre őt jogszabály kötelezi, vagy a felügyeleti hatóság kéri, akkor a jogszabályban előírt hatóságnak megküldi.

4. Az Ön jogai

Az Adatkezelő a Tájékoztatóban meghatározott személyes adatok kezelése kapcsán Ön részére az alábbi jogokat biztosítja:

 • Hozzáféréshez való jog;
 • Tájékoztatáshoz való jog;
 • Helyesbítéshez való jog;
 • Törléshez való jog;
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • Tiltakozáshoz való jog.

Az alábbiakban az érintettek egyes jogai kerülnek részletezésre:

4.1. Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, az Adatkezelő a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is.

4.2. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől azok pontatlansága esetén.

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével.

Az érintett köteles az Adatkezelő által kezelt bármely személyes adatában bekövetkezett változást az Adatkezelőnek írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Amennyiben az Adatkezelő a jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt nem, vagy nem megfelelően tudja valamely jogszabályon alapuló kötelezettségüket teljesíteni, úgy az abból eredő minden kárért az érintett felel.

4.3. Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ban (17. cikk) meghatározott esetekben.

A személyes adatainak törlését ezen a címen kérheti: drbakkft@gmail.com

4.4. Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

4.5. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Ebben az esetben a Személyes Adatok a

továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább.

Az érintett a fentiekben felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult az Adatkezelőhöz fordulni az 1025 Budapest, Vérhalom tér 10. címen, továbbá a drbakkft@drbak.hu e-mail címen keresztül.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást a kérelem folytán hozott intézkedésekről.

5. Az Adatvédelmi Felügyeleti Hatósághoz, Bírósághoz fordulás joga

Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:

– postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
– cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. – telefonszám: +36 (1) 391-1400
– fax: +36 (1) 391-1410
– e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
– honlap: https://naih.hu

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül Ön jogosult Adatainak GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan okozott jogsérelem esetén bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR az Adatkezelő által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni az Adatkezelővel szemben.

Csak rendelési időben!

+36 (1) 208-9200