ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG

PREAMBULUM

A jó orvos-beteg együttműködés alapvető követelmény. Csak így tudjuk közös célunkat, a betegségek sikeres megelőzését és kezelését elérni. Előnyösnek látszik ehhez az együttműködés kereteit rögzíteni és kiszámíthatóvá tenni. Szeretnénk a pácienseknek szakmailag, emberileg is minél jobb szolgáltatást nyújtani és egyben megfelelni a jogi követelményeknek. A páciens részéről az orvosba, ápolóba vetett bizalom és a probléma megfelelő előadása az együttműködés sarkalatos pontja. Ez sok esetben kulcsfontosságú. Az orvosnak bizalommal megnyíló személy sokkal hatékonyabban tudja átadni az állapotát jellemző információkat. Az orvos részéről pedig a figyelem, az empátia, a jó kommunikáció és nyilvánvalóan a szakmai tudás elengedhetetlen. Ezek mellett befolyással bír a megfelelő környezet és szituáció is. Látható, hogy számos tényezőt kell ideálissá tenni az jó ellátáshoz. Kérjük, jelezze, ha bármilyen területen korlátot érez. Próbálunk javítani a helyzeten. Köszönjük, hogy az ÁSZF elolvasásával tájékozódik és ezzel is hozzájárul a közös sikerhez!

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) egységesen szabályozza a Dr. Bak Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1024 Budapest, Nyúl utca 9. 1. em. 3.; cégjegyzékszám: 01 09 193465; adószám: 24992684-1-41; képviseli: Dr. Bak Mihály ügyvezető; telefonszám: +36-30-2911376; tevékenységi engedélyének száma: Bp. Főv. Korm. Hivatal BP-02/NEO/04116-3/2023. iktatószámú határozata szerinti működési engedély; a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott egészségügyi szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan tett és a Páciensek által elfogadott ajánlatokat, a Páciensek részére teljesített egészségügyi szolgáltatásokat, valamint a Szolgáltató és a Páciens között a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásainak igénybevétele céljából létrejött valamennyi jogviszonyt, illetve ezen jogviszonyok alanyait.
  2. Szolgáltató a Magyar Orvosi Kamara közgyűlése által elfogadott etikai kódex rendelkezéseit is magára nézve kötelezőnek fogadja el, amely etikai kódex mindenkor hatályos szövege innen tölthető le: https://mok.hu/a-kamararol/etikai-kodex. Ezen túl Szolgáltató nem vetett alá magát magatartási kódexnek, így a Szolgáltatással kapcsolatban nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, így magatartási kódexről másolatot nem lehet kérni Szolgáltatótól.
  3. Jelen ÁSZF Szolgáltató által üzemeltetett a www.haziorvosverhalom.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) közzétett Szolgáltatásokkal kapcsolatosan a Szolgáltatást igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Páciens) és a szolgáltatás nyújtó (a továbbiakban: Szolgáltató) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
  4. A jelen dokumentum alapján a szerződés az ÁSZF Páciens általi aláírásával, aláírás hiányában az egészségügyi ellátásra történő időpontfoglalással vagy (amennyiben készül ilyen) az egyedi árajánlat aláírásával jön létre, mely során a Páciens elismeri, hogy az ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A szerződés – ellenkező megállapodás hiányában – határozatlan időre jön létre, írásbeli szerződésnek minősül, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A jelen ÁSZF és a weboldalon található leírások, illetve amennyiben készül, a külön írásbeli egyedi szerződés/árajánlat együttesen képezik az írásbeli szerződést. A jelen ÁSZF rendelkezéseinek a Páciens általi megismerését és magára nézve kötelezőnek történő elfogadását követően valamennyi további, a Páciens által a Szolgáltatótól megrendelt újabb egészségügyi szolgáltatásra már a jelen ÁSZF – annak Szolgáltató általi esetleges módosítása esetén pedig a mindenkori ÁSZF – rendelkezései az irányadóak. Megrendelésnek minősül a Páciens részéről minden olyan szóbeli, vagy írásbeli nyilatkozat, amely arra irányul, hogy a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatást nyújtson a Páciens részére.
  5. Szolgáltató a jelen ÁSZF-et a Páciens számára olyan módon teszi hozzáférhetővé, amely lehetővé teszi a Páciens számára az ÁSZF letöltését, és változatlan tartalommal való későbbi előhívását. E szerint Szolgáltató mind a honlapján mindenkor közzéteszi az ÁSZF hatályos változatát akként, hogy minden korábbi verzió is elérhető, a járóbeteg szakrendelő ügyfélforgalom számára nyitott részén pedig közzéteszi az ÁSZF mindenkor hatályos változatát.
  6. A Páciens a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. A Páciens a weboldal tartalmához való bármilyen hozzáféréssel a jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A weboldal működésével kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken rendelkezésükre állunk. A weboldalon bárki szabadon, kötöttségektől mentesen és díjtalanul böngészhet az ÁSZF elfogadása és megismerése nélkül is.
  7. Szolgáltató rögzíti, hogy a rá vonatkozó szakmai szabályok szerint a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel

Csak rendelési időben!

+36 (1) 208-9200